Algemene voorwaarden

1. Algemeen
1.1. Slagerij Moormann&de Boer verkoopt vlees(producten) en aanverwante delicatessen.
1.2. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
– Slagerij Moormann&de Boer gevestigd op de Nikadel 32., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te alkmaar onder handelsregisternr. 62266322 – Koper: de natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon die aan Slagerij Moorman & de Boer opdracht heeft gegeven tot het leveren van een product.
– Website: de door Slagerij Moorman & de Boer gehouden website www.texelsvles.nl
1.3. Slagerij Moorman & de Boer behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te allen tijde aan te vullen c.q. te wijzigen.
1.4 Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de Koper beschikbaar gesteld en de Koper gevraagd om akkoordbevinding ervan. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, kan Koper desgewenst, voordat de overeenkomst wordt gesloten, altijd deze Algemene Voorwaarden bij of op de site van Slagerij Moorman & de Boer inzien en/of op verzoek van de Koper zo spoedig mogelijk kosteloos, via email of per post, laten toezenden.

2. Aanbod en Overeenkomst
2.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2.2 Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etcetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die op enigerlei wijze door Slagerij  Moorman & de Boer worden verstrekt, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven en/of gedaan. Slagerij Moorman & de Boer kan echter niet garanderen dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen geen grond en/of aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
2.3 Allergenen: in onze slagerij werken wij met verschillende soorten allergenen. Heeft u een voedselallergie of heeft u een vraag over de samenstelling van onze producten? Wij beantwoorden deze graag.
2.4 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Koper duidelijk is wat de rechten en plichten zijn, verbonden aan de aanvaarding van het aanbod. Hieronder vallen:
– de prijs inclusief BTW;
– de betalingswijze;
– de eventuele afleverkosten en -wijze.
– de overeenkomst kan na de totstandkoming worden gearchiveerd, aangezien deze via het orderformulier toegezonden wordt naar het door Koper opgegeven emailadres. Koper is verantwoordelijk voor het invoeren van een geldig en werkend emailadres.
2.5 Een aanbod aan de potentiële Koper wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:
– De potentiële Koper heeft de gevraagde gegevens volledig ingevoerd op het daarvoor  bestemde invulscherm van de Website en deze gegevens via elektronische weg aan Slagerij Moorman & de Boer verzonden. Deze zijn door Slagerij Moorman & de Boer ontvangen.
2.6 Een overeenkomst komt tot stand zodra een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd of, als het aanbod via de webshop is gedaan, per email is verzonden naar het door Koper opgegeven, juiste e-mailadres. Deze overeenkomst kan worden geannuleerd door Slagerij Moorman & de Boer  indien de Koper niet aan de door Slagerij Moorman & de Boer  gestelde voorwaarden voldoet of indien op een bepaald moment blijkt dat de Koper in het verleden niet heeft voldaan aan de voorwaarden.

3. Prijzen
3.1. Alle prijzen zijn vermeld in Euro’s, in overeenstemming met de hiervoor geldige wettelijke voorschriften, en zijn inclusief BTW. De Koper is de prijs verschuldigd die Slagerij Moormann & de Boer in haar bevestiging conform artikel 2.3 van deze voorwaarden aan Koper heeft medegedeeld. De koopprijs is vooraf verschuldigd; zolang Slagerij Moorman & de Boer dit bedrag niet heeft ontvangen, zal Slagerij Moorman & de Boer  geen producten leveren. In afwijkende gevallen blijven producten te allen tijde in eigendom van Slagerij Moorman & de Boer totdat het volledige, verschuldigde bedrag is ontvangen.
3.2. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Slagerij Moorman & de Boer worden gecorrigeerd. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
3.3. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
3.4. In afwijking van het vorige lid kan Slagerij Moorman & de Boer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan marktschommelingen en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

4. Betaling
4.1 Bij bestellingen via de Website kan de Koper betalen middels vooruitbetaling, via iDeal en paypall
4.2. De Koper heeft de plicht om per omgaande onjuistheden in verstrekte of vermelde (betaal)gegevens aan Slagerij Moorman & de Boer te melden.
4.3 In geval van wanbetaling c.q. niet (volledige) betaling door de Koper heeft Slagerij Moorman & de Boer  behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

5. Levering, uitvoering en verzending
5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk na betaling door de Koper door of namens Slagerij Moorman & de Boer afgeleverd, of op de door Koper opgegeven bezorgdatum. De door Slagerij Moorman & de Boer aangegeven levertijd geldt slechts als indicatie, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.
5.2 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. De koper is verantwoordelijk voor het opgeven van het juiste adres en het direct in ontvangst (laten) nemen van de producten.
5.3 De Koper is verplicht het gekochte binnen de overeengekomen termijn en/of rondom het afgesproken tijdstip af te nemen. Indien in de orderbevestiging als bedoeld in artikel 2.3. geen overeengekomen termijn en/of een afgesproken tijdstip als bedoeld in de vorige zin staat weergegeven, dan geldt een termijn van ongeveer (3) werkdagen na het plaatsen van de order. De bedenktijd als bedoeld in artikel 7:46d lid 1 Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing, aangezien het gaat om producten die kunnen bederven of verouderen, als bedoeld in artikel 7:46d lid 4 sub 4 Burgerlijk Wetboek.
5.4 Indien op het beoogde moment van levering door de postbode/koerier noch de Koper noch een door hem aangewezen persoon op het afleveradres aanwezig is danwel de Koper of bovenbedoelde aangewezen persoon het pakket niet in ontvangst kan of wil nemen, dan staat Slagerij Moorman & de Boer vanaf dat moment niet meer garant voor de juiste temperatuur van de producten in de verpakking. In zo’n geval zal de bezorger, indien mogelijk, het pakket bij de buren of overburen afgeven en een bericht hiervan achterlaten in uw brievenbus.
5.5 Direct na ontvangst dient de Koper de producten te controleren en de relevante producten direct in de koelkast te plaatsen. Indien de Koper producten in onverhoopt in slechte toestand ontvangt of producten ontvangt die niet voldoen aan de kwaliteitseisen die aan de producten gesteld mogen worden, verzoeken wij de Koper dit onmiddellijk en wel uiterlijk binnen 3 uur na ontvangst aan ons kenbaar te maken. Hiervoor kan de Koper telefonisch contact opnemen met onze slagerij op 0222 317552 en buiten de reguliere openingstijden via email aan info@slagerijdeboer.nl. Slagerij Moorman & de Boer zal er alles aan doen om een eventueel probleem zo goed en zo snel mogelijk af te handelen.
5.6 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Slagerij Moorman & de Boer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd.

6. Overmacht
6.1 In een geval van overmacht is Slagerij Moorman & de Boer niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen. Slagerij Moorman & de Boer is gerechtigd haar verplichtingen uit te stellen voor de duur van de overmacht.
6.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren o.a. storingen in een (telecommunicatie-)netwerk, verbinding of gebruikte communicatiesystemen, energiestoringen, het niet (optimaal) beschikbaar zijn van de Website, niet of te late levering van toeleveranciers, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, of andere ingeschakelde derden.

7. Persoonsgegevens
Slagerij Moorman & de Boer zal de gegevens van de Koper uitsluitend volgens haar privacybeleid verwerken. Alle door (potentiële) Kopers ten behoeve van leveringen beschikbaar gestelde gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd opgeslagen. Deze gegevens worden slechts intern door Slagerij Moorman & de Boer gebruikt en worden niet aan derden verstrekt. Slagerij Moorman & de Boer neemt hierbij alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.

8. Aansprakelijkheid en vrijwaring
8.1. Slagerij Moorman & de Boer is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van de Koper of van derden, waaronder begrepen gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade, winstderving of letselschade, of enige (andere) indirecte schade, uit welke oorzaak dan ook en door wie ook geleden.
8.2. De Koper vrijwaart Slagerij Moorman & de Boer voor alle aanspraken van derden, uit welke  hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten en/of interesten, veroorzaakt door, voorgevallen bij, of op enigerlei wijze verband houdende met de door ons geleverde producten.

9. Overige bepalingen
9.1. Alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Slagerij Moorman & de Boer als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betalings-)verplichtingen heeft moeten maken, komen ten koste van de Koper. In geval van niet tijdige of volledige betaling is Slagerij Moorman & de Boer bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten, tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen; de betaling van (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook hierbij inbegrepen.
9.2 De overeenkomsten aangegaan door Slagerij Moorman & de Boer worden beheerst door Nederlands recht. In geval van een geschil is de relatief competente rechtbank in Nederland bevoegd.